kopio mallista instagram postaus
Det bästa sättet att främja medborgarnas hälsa och välbefinnande är att ge dem snabb tillgång till grundläggande service. Ju tidigare man ingriper vid sjukdomen, desto lättare är det att behandla den. Det är viktigt att få stöd innan problemet förvärras. Att få hjälp i rätt tid är väsentligt, både ur ett mänskligt och ekonomiskt perspektiv.

Santeri Kärki, Tammerfors.

Tillsammans kan vi påverka. Klimatförändring och terapi.

Välfärdsområdesvalet i Birkaland 2022 – Morgondagens Birkaland är grönt!

I mitt arbete som FPAs förmånshändlaggare har jag sett för mycket att hur svårt livet kan vara för de som lever med låg eller utan inkomst. Det är därför jag vill säkerställa att social- och hälsovården tjänster är tillgängliga för alla och att resurser för tjänster utökas. Sjukskötare behöver få en löneförhöjning och bättre arbetsvillkor.

Santeri Kärki, Expert och en människa
Valtemat för välfärdsområdesvalet 2022
kopio mallista swe din rost skapar forandring
Det är dags att rösta för bättre och lättre tjänster. Din röst skapar förändring! Välfäromåresvalet, 23.1.2022, Birkaland.

I den finska välfärdsstatens löfte ingår att människorna ska få human och effektiv hälsovård till rimlig kostnad, oavsett deras livssituation och bostadsort.

Mainos

Det bästa sättet att främja medborgarnas hälsa och välbefinnande är att ge dem snabb tillgång till grundläggande service. Ju tidigare man ingriper vid sjukdomen, desto lättare är det att behandla den. Det är viktigt att få stöd innan problemet förvärras. Att få hjälp i rätt tid är väsentligt, både ur ett mänskligt och ekonomiskt perspektiv.

 • Avsikten med välfärdsområdet är att framför allt svara för befolkningens välfärd inom ifrågavarande område – det handlar om att erbjuda tjänster till alla åldersgrupper i alla livssituationer och livsfaser.
 • Användarna av tjänsterna, och i synnerhet de som befinner sig i en svagare situation, ska höras som en del av allt beslutsfattande inom områdesförvaltningen.
 • Vi satsar på att bekämpa fattigdom och ojämlikhet: Medborgarna bör ha tillgång till likvärda och heltäckande social- och hälsovårdstjänster oberoende av bostadsort och livssituation.
 • Man bör alltid få service på sitt eget språk.

Det här valet också handlar om att barn och unga som upplevt svårigheter ska få hjälp av barnskyddsarbetare och att personer med psykisk ohälsa ska kunna besöka mottagningen. Det är fråga om att ha tillgång till rådgivningen och handikapptjänster, och om att hjälpa dem som kämpar med missbruksproblem. Om var social- och hälsocentralen ligger och hur även gamla, unga och utsatta ska ha tillgång till tjänsterna.

Jag vill säkerställa att alla unga personer har trygga vuxna i sina liv som har tid att bemöta hen och lyssna på hen. Därför ska vi redan från början säkerställa ett sömlöst samarbete mellan välfärdsområdena och kommunernas bildnings-, ungdoms- och sysselsättningstjänster, det uppsökande ungdomsarbetet och Navigator-tjänsterna. Oron för de ungas välmående och säkerhet som personalen och ungdomsarbetarna vid skolor och läroanstalter lyfter fram ska tas i beaktande inom välfärdsområdena.

Elev- och studenthälsans resurser ska tryggas och personalens närvaro i läroanstalterna ska säkerställas.

Välfärdsområdesvalet förrättas den 23 januari 2022.

ennaltaehkaisevilla palveluilla vahennetaan erikoissairaanhoidon kustannuksia tukimenoja ja parannetaan inhimillisen elaman edellytyksia
Om de inte röstar i valet får högerpartier köra ner sjukvården i fred. Det är därför jag är kandidat i Birkaland. Bild: Santerikarki.fi

Valkretsen är av ett välfärdsområde och vid valet utses ledamöter och ersättare till välfärdsområdesfullmäktige för välfärdsområdena. I Helsingfors ordnas det inget välfärdsområdesval.

Förhandsröstning ordnas i Finland 12–18 januari 2022 och utomlands 12–15 januari 2022.

Var kan jag rösta i välfärområdesval?

Vallokalerna öppnas för röstning på valdagen klockan nio och stängs klockan åtta på kvällen. Röstningen får dock inte avslutas innan alla som har infunnit sig på plats före stängningsdags har fått rösta.

På valdagen får en väljare rösta enbart på det ställe som fastställts som hans eller hennes egen vallokal. Röstningsstället på valdagen anges på meddelandekortet som skickats till var och en som har rätt att rösta.

Varför Santeri Kärki?

Psykisk hälsa är en resurs.

terapia ruotsi final edited
Terapigarantin måste bli verklighet i Tammerfors. Foto: Santeri Kärki, de Gröna.

Nuförtiden behöver man vänta för länge att påbörja terapi. Birkaland måste satsa mer pengor på terapiservicen. Det är inte rätt att man behöver väntä 6 månader förran en kan få terapi. Före det måste man söka efter terapeut och vänta för Kela om man är duglig att få bidraget för det.

Jag tror att om man kan börja terapi före djup problemet, vi kan spara tiotals miljoner i framtiden. Inom en vecka efter första kontakt ska man få påbörja terapi.

Birkaland borde sörja för tillräckliga mentalvårdstjänster och att det går att få dem snabbt. Särskilt de ökande psykiska problemen bland unga vuxna måste åtgärdas i tid inom elev- och studenthälsovården.

Tjänsterna för korttidsterapi måste utvecklas inom serviceutbudet och terapigarantin måste bli verklighet. Arbetsoförmåga och utmattning bland invånare i arbetsför ålder förebyggs genom satsningar på mentalvårdstjänster med låg tröskel. Ensamhet och depression går ofta obemärkta bland den äldre befolkningen. Äldreservicen stärks med gerontologiskt socialt arbete och psykologtjänster. Öppna mötesplatser och kvartersklubbar möjliggörs eftersom de effektivt förebygger ensamhet bland äldre.

Det är också viktigt att investera i andra förebyggande vård och satsa på tidiga insatser inom social- och hälsovårdstjänster. Det ska spara samhällets pengar.

Alla ska få den hjälp som de behöver på lika villkor. Social- och hälsovårdstjänsterna ska betjäna precis alla, oavsett om det handlar om invandrare, om språkliga och kulturella minoriteter eller om sexuella minoriteter och könsminoriteter.

Jag anser också att följande teman är viktiga:

 • Hälsovård ska betalas efter inkomstnivå. Låginkomsttagare bör även fortsättningsvis vara befriade från kundavgifter.
 • årdgivarnas löner borde höjas för att de har förtjänat det. Arbete är farligt och arbetstiderna är oregelbundna.
 • Gratis prevention minskar antalet aborter och sexuellt överförbara sjukdomar, förbättrar en individs psykiska hälsa och minskar inkomstskillnadernas inverkan på livskvaliteten.
 • Det korta avståndet underlättar tillgången till behandling och minskar behovet av långtidsvård. Därför är det viktigt att behandling kan erhållas nära hemmet
 • Adekvata språkkunskaper är mycket viktiga i många tjänster så att klienten blir väl förstådd och får den service och vård de behöver.

Andra vikitga temat för mig
 • Rättvis förändring – Klimatförändringen har inte upphört trots coronakrisen. Samtidigt finns det risk för att coronapandemin fördjupar ojämlikheten. Vi måste bygga ett samhälle som är hållbart för miljön och människorna.
 • Ungdomarna kampar mot klimatförändring och vi måste lyssna. Det är dags att göra något. Vi kan förändra världen tillsammans.
 • Skolorna bör servera endast vegetarisk mat minst en dag i veckan.
 • Vi behöver satsa på utbildning. Tammerfors bör bli Finlands mest studentvänliga stad.
 • Tammerfors attraktivitet ligger i bra arbetsplatser, kultur och internationalitet
 • Natur och klimat borde vara det första saken som vi tänker på när vi börjar bygga någonting. Vi måste bygga ett samhälle som är hållbart för både miljön och människorna.
 • Tammerfors måste erbjuda alla under 25 år gratis preventivmedel.
 • Kommunernas utgifter får inte minskas. Vi måste investera mer i förebyggande arbete för psykisk hälsa. Mer pengar måste investeras i hälsovårdstjänster, kollektivtrafik och utbildning.

Kontakta mig!

Kommunalval i Finland 2021

Information om kommunalvalet

Finland är indelat i kommuner som enligt grundlagen har självstyrelse. Kommunenbeslutar om många ärenden som gäller kommunens invånare.


Kommunens högsta beslutande organ är fullmäktige som väljs av kommunens invånare.Medlemmarna i fullmäktige, fullmäktigeledamöterna, väljs genom kommunalval för fyra år isänder.


Följande kommunalval förrättas söndagen den 13 juni 2021.


I kommunalvalet kan myndiga finska medborgare som bor i Finland samt på vissa villkormedborgare från andra länder som bor i Finland rösta och ställa upp som kandidat.

Röstningstider i kommunalval 2021

Förhandsröstning inlends den 26 maj 2021 och avslutas den 8 juni 2021.


Röstningen på valdagen hålls söndagen den 13 april 2021 klockan 9–20. På valdagen kan du rösta endast på det röstningsställe som har antecknats i den anmälan om rösträtt som skickats till dig.